คำขวัญจังหวัดอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลี่ยงแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปีี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง" คำขวัญอำเภอเมืองอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแดนธรรมะ อารยะ ธานีผ้าหมี่ขิด งามวิจิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์ไม้ดอกสวย ห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ" วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี " เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศน์ และธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว" วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี " ผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน นำสู่การตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
เมนูหลัก
  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร
  ประวัติสำนักงาน
  บุคลากร
 ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
  Action Plan สนง.กษอ.เมือง
 แผนปฏิบัติงาน สนง.ประจำปี
 แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
 แนวทางพัฒนาการเกษตร
ระดับอำเภอ
 สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ (KM) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
 การจัดการความรู้ (KM) ปี ๒๕๖๓
 โครงการส่งเสริมการเกษตรฯ
 แผน/ผล ปฏิบัติงานโครงการฯ
 สถิติน้ำฝน พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๑
ระบบสารสนเทศการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สารสนเทศการผลิตการเกษตร
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ศูนย์เรียนรูู้้การเกษตร
ระบบทะเบียนเกษตรกร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ข้อมูลการกษตรระดับตำบล
ตำบลหนองไฮ
ตำบลโคกสะอาด
ตำบลนิคมสงเคราะห์
ตำบลบ้านตาด
ตำบลนาดี
ตำบลบ้านจั่น
ตำบลบ้านเลื่อม
ตำบลบ้านขาว
ตำบลเชียงยืน
ตำบลเชียงพิณ
ตำบลนากว้าง
ตำบลหมูม่น
ตำบลหนองบัว
ตำบลหนองขอนกว้าง
ตำบลหนองนาคำ
ตำบลหนองไผ่
ตำบลโนนสูง
ตำบลนาข่า
ตำบลกุดสระ
ตำบลสามพร้าว
ตำบลหมากแข้ง
หน่วยงานอื่น
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธาน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำิเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน

สภาวะการปลูกพืช ปี ๒๕๖๓
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
( Update : ๒๘/๐๒/๖๓ )

ข้าวนาปี ทุกพันธุ์ 191,177.39 ไร่
ข้าวนาปรัง ทุกพันธุ์ 4,431.15 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 43.30 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน 11,724.30 ไร่
อ้อยโรงงาน 10,297.21 ไร่
ยางพารา 7,837.89 ไร่
ปาล์มน้ำมัน 1,033.94 ไร่

สำนักงานเกษตรจังหวัด เขต ๔
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีษะเกษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำุภู
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อ
สื่อมวลชน

 

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
- รายชื่อการจ้างแรงงาน
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 2
- รายชื่อการจ้างแรงงานฯ รอบที่ 2
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน รอบที่ 2

ถนนธรรมเจดีย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐๔๒-๒๔๕๑๒๓
Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การนำเสนอ Smart Office และ MRCF

นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานีนายสุนทร มีสิงห์
เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี


ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๖

ประกาศสอบราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๗


 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนอำเภอเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมที่ 4.2.1 พัฒนาศักยภาพให้เป็น (Smart Farmer) ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายธีระภรพัชร์  เนื่องโคตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี  ต้อนรับ ดร. กนก คติการ และคณะติดตามสถานการณ์ปลูกพืชฤดูแล้ง และบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ณ บ้านจำปา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายธีระภรพัชร์  เนื่องโคตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี  ร่วมต้อนรับคณะดูงานโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ละผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหมักเอนไซม์สมุนไพร เพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร และผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ ศาลากลางบ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมงานส่งมอบแทรกเตอร์คูโบต้าพร้อมอุปกรณ์ ของบริษัทสยามคูโบต้า และคูโบต้าอุดรธานี ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์หนองโสกดาว-โนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายวัชรนนท์ ลาวตูม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตาม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร จัดโดย สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศพก.ตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่" ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (กิจกรรมกระบวนการเรีียนรู้ ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 1 โดยนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และผู้รับจ้างแรงงานโครงการฯ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1, 10, 11 และ18 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (WM) ตามระบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ชี้แจงโครงการและหารือข้อราชการ ประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
ชุมชนหนองนาเกลือ ถนนธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐-๔๒๒๔-๕๑๒๓, ๐๙๘-๑๐๑๔๕๖๔
Email : muangudonthani@doae.go.th , muang_ud@hotmail.co.th
นางสาวประพาพร อ่อนสองชั้น เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเว็บไซต์
Email : ning-ud@hotmail.com