คำขวัญจังหวัดอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลี่ยงแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปีี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง" คำขวัญอำเภอเมืองอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแดนธรรมะ อารยะ ธานีผ้าหมี่ขิด งามวิจิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์ไม้ดอกสวย ห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ" วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี " เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศน์ และธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว" วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี " ผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน นำสู่การตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
เมนูหลัก
  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร
  ประวัติสำนักงาน
  บุคลากร
 ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
  Action Plan สนง.กษอ.เมือง
 แผนปฏิบัติงาน สนง.ประจำปี
 แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
 แนวทางพัฒนาการเกษตร
ระดับอำเภอ
 สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ (KM) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
 การจัดการความรู้ (KM) ปี ๒๕๖๓
 โครงการส่งเสริมการเกษตรฯ
 แผน/ผล ปฏิบัติงานโครงการฯ
 สถิติน้ำฝน พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๑
ระบบสารสนเทศการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สารสนเทศการผลิตการเกษตร
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ศูนย์เรียนรูู้้การเกษตร
ระบบทะเบียนเกษตรกร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ข้อมูลการกษตรระดับตำบล
ตำบลหนองไฮ
ตำบลโคกสะอาด
ตำบลนิคมสงเคราะห์
ตำบลบ้านตาด
ตำบลนาดี
ตำบลบ้านจั่น
ตำบลบ้านเลื่อม
ตำบลบ้านขาว
ตำบลเชียงยืน
ตำบลเชียงพิณ
ตำบลนากว้าง
ตำบลหมูม่น
ตำบลหนองบัว
ตำบลหนองขอนกว้าง
ตำบลหนองนาคำ
ตำบลหนองไผ่
ตำบลโนนสูง
ตำบลนาข่า
ตำบลกุดสระ
ตำบลสามพร้าว
ตำบลหมากแข้ง
หน่วยงานอื่น
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธาน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำิเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน

สภาวะการปลูกพืช ปี ๒๕๖๓
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
( Update : ๒๘/๐๒/๖๓ )

ข้าวนาปี ทุกพันธุ์ 191,177.39 ไร่
ข้าวนาปรัง ทุกพันธุ์ 4,431.15 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 43.30 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน 11,724.30 ไร่
อ้อยโรงงาน 10,297.21 ไร่
ยางพารา 7,837.89 ไร่
ปาล์มน้ำมัน 1,033.94 ไร่

สำนักงานเกษตรจังหวัด เขต ๔
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีษะเกษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำุภู
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อ
สื่อมวลชน

 

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
- รายชื่อการจ้างแรงงาน
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 2
- รายชื่อการจ้างแรงงานฯ รอบที่ 2
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน รอบที่ 2

ถนนธรรมเจดีย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐๔๒-๒๔๕๑๒๓
Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การนำเสนอ Smart Office และ MRCF

นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานีนายสุนทร มีสิงห์
เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี


ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๖

ประกาศสอบราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๗


 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวทัศนาธาร วงค์วาลเรือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการติดตามแปลงปลูกพืชผักฤดูแล้ง เพื่อสำรวจการเจริญเติบโต พร้อมทั้งเฝ้าระวังการเกิดโรคและแมลง ณ แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม 5.2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงสระพัง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิต "โครงการสืบสานรักษาต่อยอดสร้างฝายชะลอน้ำรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร" โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ณ ฝายมีชีวิตห้วยเดือก บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี สัมภาษณ์คัดเลือกเกษตรกร และสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ผู้สมัครจ้างงานภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 4 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองอุดรธานี ผู้รับจ้างงานโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรตำบลกุดสระ ร่วมต้อนรับนายบำรุง เพิ่มชีวา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ณ แปลงเกษตรกร นายประจวบ อินมะโรง หมู่ที่ 8 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกผษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน(ไม้ดอกไม้ประดับ) นำโดยนายบำรุง เพิ่มชีวา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ แปลงนายบุญแถม ยอดแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวทัศนาธาร วงค์วาลเรือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี และผู้จ้างงานโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกุดสระ ตรวจเยี่ยมและให้การแนะนำเกษตรกร ณ แปลงไร่นาสวนผสม นายประจวบ อินมะโรง (ลูกหวายฟาร์ม อุดรธานี) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จัดอบรมโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกร รุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ / วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 14 บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองอุดรธานี ตรวจเยี่ยมและให้การแนะนำเกษตรกร ณ แปลงใม้ผล นายนิคม คำมูล เจ้าของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่ใบเตย-เนย) บ้านจำปา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีนายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ เกษตรจังหวัดอุดรธานีได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
ชุมชนหนองนาเกลือ ถนนธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐-๔๒๒๔-๕๑๒๓, ๐๙๘-๑๐๑๔๕๖๔
Email : muangudonthani@doae.go.th , muang_ud@hotmail.co.th
นางสาวประพาพร อ่อนสองชั้น เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเว็บไซต์
Email : ning-ud@hotmail.com