คำขวัญจังหวัดอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลี่ยงแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปีี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง" คำขวัญอำเภอเมืองอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแดนธรรมะ อารยะ ธานีผ้าหมี่ขิด งามวิจิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์ไม้ดอกสวย ห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ" วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี " เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศน์ และธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว" วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี " ผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน นำสู่การตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
เมนูหลัก
  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร
  ประวัติสำนักงาน
  บุคลากร
 ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
  Action Plan สนง.กษอ.เมือง
 แผนปฏิบัติงาน สนง.ประจำปี
 แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
 แนวทางพัฒนาการเกษตร
ระดับอำเภอ
 สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ (KM) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
 การจัดการความรู้ (KM) ปี ๒๕๖๓
 โครงการส่งเสริมการเกษตรฯ
 แผน/ผล ปฏิบัติงานโครงการฯ
 สถิติน้ำฝน พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๑
ระบบสารสนเทศการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สารสนเทศการผลิตการเกษตร
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ศูนย์เรียนรูู้้การเกษตร
ระบบทะเบียนเกษตรกร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ข้อมูลการกษตรระดับตำบล
ตำบลหนองไฮ
ตำบลโคกสะอาด
ตำบลนิคมสงเคราะห์
ตำบลบ้านตาด
ตำบลนาดี
ตำบลบ้านจั่น
ตำบลบ้านเลื่อม
ตำบลบ้านขาว
ตำบลเชียงยืน
ตำบลเชียงพิณ
ตำบลนากว้าง
ตำบลหมูม่น
ตำบลหนองบัว
ตำบลหนองขอนกว้าง
ตำบลหนองนาคำ
ตำบลหนองไผ่
ตำบลโนนสูง
ตำบลนาข่า
ตำบลกุดสระ
ตำบลสามพร้าว
ตำบลหมากแข้ง
หน่วยงานอื่น
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธาน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำิเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน

สภาวะการปลูกพืช ปี ๒๕๖๓
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
( Update : ๒๘/๐๒/๖๓ )

ข้าวนาปี ทุกพันธุ์ 191,177.39 ไร่
ข้าวนาปรัง ทุกพันธุ์ 4,431.15 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 43.30 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน 11,724.30 ไร่
อ้อยโรงงาน 10,297.21 ไร่
ยางพารา 7,837.89 ไร่
ปาล์มน้ำมัน 1,033.94 ไร่

สำนักงานเกษตรจังหวัด เขต ๔
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีษะเกษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำุภู
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อ
สื่อมวลชน

 

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
- รายชื่อการจ้างแรงงาน
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 2
- รายชื่อการจ้างแรงงานฯ รอบที่ 2
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน รอบที่ 2

ถนนธรรมเจดีย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐๔๒-๒๔๕๑๒๓
Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การนำเสนอ Smart Office และ MRCF

นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานีนายนรินทร์ บุญก้านตง
เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี


ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๖

ประกาศสอบราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๗


 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี  พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ และผลิตสารชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน<< ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางยุพิน ทองมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง และสำรวจโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 2   ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวปรียาภรณ์  ธัญญเชียงพิณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมประชุมสัญจรตำบลโนนสูง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเสมา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านคง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองใส 2 หมู่ที่ 17 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้ร่วมต้อนรับ จำนวน 150 ราย << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดงานโครงการข้าวเต็มนา ผู้ว่าพาเกี่ยว โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ แปลงสาธิตของเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางยุพิน ทองมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี   ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย    covid – 19  ให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางยุพิน ทองมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ดำเนินการสุ่มวัดปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2563 ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 12 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายธีระภรพัชร์ เนื่องโคตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย covid – 19  และออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก บ้านนาเยีย หมู่ 6 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์  บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยนางรวงทอง พิมพ์กา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำันักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมงานเปิดตลาดเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) โดยนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ตลาุดกอไผ่ บ้านพรานเหมือง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
ชุมชนหนองนาเกลือ ถนนธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐-๔๒๒๔-๕๑๒๓, ๐๙๘-๑๐๑๔๕๖๔
Email : muangudonthani@doae.go.th , muang_ud@hotmail.co.th
นางสาวประพาพร อ่อนสองชั้น เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเว็บไซต์
Email : ning-ud@hotmail.com