คำขวัญจังหวัดอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลี่ยงแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปีี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง" คำขวัญอำเภอเมืองอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแดนธรรมะ อารยะ ธานีผ้าหมี่ขิด งามวิจิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์ไม้ดอกสวย ห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ" วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี " เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศน์ และธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว" วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี " ผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน นำสู่การตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
เมนูหลัก
  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร
  ประวัติสำนักงาน
  บุคลากร
 ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
  Action Plan สนง.กษอ.เมือง
 แผนปฏิบัติงาน สนง.ประจำปี
 แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
 แนวทางพัฒนาการเกษตร
ระดับอำเภอ
 สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
 ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ (KM) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
 การจัดการความรู้ (KM) ปี ๒๕๖๓
 โครงการส่งเสริมการเกษตรฯ
 แผน/ผล ปฏิบัติงานโครงการฯ
 สถิติน้ำฝน พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๑
ระบบสารสนเทศการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สารสนเทศการผลิตการเกษตร
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ศูนย์เรียนรูู้้การเกษตร
ระบบทะเบียนเกษตรกร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ข้อมูลการกษตรระดับตำบล
ตำบลหนองไฮ
ตำบลโคกสะอาด
ตำบลนิคมสงเคราะห์
ตำบลบ้านตาด
ตำบลนาดี
ตำบลบ้านจั่น
ตำบลบ้านเลื่อม
ตำบลบ้านขาว
ตำบลเชียงยืน
ตำบลเชียงพิณ
ตำบลนากว้าง
ตำบลหมูม่น
ตำบลหนองบัว
ตำบลหนองขอนกว้าง
ตำบลหนองนาคำ
ตำบลหนองไผ่
ตำบลโนนสูง
ตำบลนาข่า
ตำบลกุดสระ
ตำบลสามพร้าว
ตำบลหมากแข้ง
หน่วยงานอื่น
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธาน
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำิเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน

สภาวะการปลูกพืช ปี ๒๕๖๓
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
( Update : ๒๘/๐๒/๖๓ )

ข้าวนาปี ทุกพันธุ์ 191,177.39 ไร่
ข้าวนาปรัง ทุกพันธุ์ 4,431.15 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 43.30 ไร่
มันสำปะหลังโรงงาน 11,724.30 ไร่
อ้อยโรงงาน 10,297.21 ไร่
ยางพารา 7,837.89 ไร่
ปาล์มน้ำมัน 1,033.94 ไร่

สำนักงานเกษตรจังหวัด เขต ๔
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีษะเกษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำุภู
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อ
สื่อมวลชน

 

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
- รายชื่อการจ้างแรงงาน
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 2
- รายชื่อการจ้างแรงงานฯ รอบที่ 2
- รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมฯ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงาน รอบที่ 2

ถนนธรรมเจดีย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐๔๒-๒๔๕๑๒๓
Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การนำเสนอ Smart Office และ MRCF

นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานีนายสุนทร มีสิงห์
เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี


ข่าวพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๖

ประกาศสอบราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปี ๒๕๕๗


 

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี อบรมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) สมาชิกกลุ่ม 30 ราย ณ บ้านดอนหาด หมู่ที่ 4 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายธีระภรพัชร์ เนื่องโคตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมประชุม การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมโพนทอง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายนพดล จันทร์เต็มดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ติดตามเยี่ยมเยี่ยนศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนหาด (ศดปช.) เพื่อเตรียมรับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ บ้านดอนหาด หมู่ที่ 4 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมาย นายธีระภรพัชร์ เนื่องโคตะ และนายวัชรนนท์ ลาวตูม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติแลัผลิตสารชีวภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคลIFPP ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวทัศนาธาร วงค์วาลเรือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมพิจารณารับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อบต.กุดสระ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา 37 ราย << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายนางยุพิน ทองมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (WM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน/ชี้แจงโครงการ และหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานีี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวทัศนาธาร วงค์วาลเรือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลกุดสระ ติดตามแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และแปลงเกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เพื่อจัดทำแผนการผลิต และแผนผังแปลง ณ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี << ชมภาพกิจกรรม >>

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
ชุมชนหนองนาเกลือ ถนนธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.๐-๔๒๒๔-๕๑๒๓, ๐๙๘-๑๐๑๔๕๖๔
Email : muangudonthani@doae.go.th , muang_ud@hotmail.co.th
นางสาวประพาพร อ่อนสองชั้น เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเว็บไซต์
Email : ning-ud@hotmail.com