โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปี 2556
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเกษตร (จังหวัดดำเนินการ)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (จังหวัดดำเนินการ)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โครงการพัฒนาองค์กรยุวเกษตรกร
โครงการคัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 7 ประเภท
1. เกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ
- สาขาอาชีพทำสวน
- สาขาอาชีพทำไร่
- สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
- ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น
- สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท
- กลุ่มยุวเกษตรกร
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร


โครงการจัดเก็บข้อมูลสถาบันเกษตรกร (3 ก) (จังหวัดดำเนินการ)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร ปี 2556 (จังหวัดดำเนินการ)
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (จังหวัดดำเนินการ)

 

 

 

กลับหน้าหลัก