นายเดชทวี โสภาศรี
Mr.Dechtawee Sopasri
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ตำบลนิคมสงเคราะห์
, ตำบลโคกสะอาด
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทร. ๐๘๑-๐๔๙๑๑๗๒


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร


ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก