นางอาภรณ์ จำเนียรกุล
Mrs.Aporn Jumnurinkun
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลเชียงพิณ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
โทร. ๐๘๑-๗๒๙๙๓๑๕


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก