นางหนูพิศ มูลเสน
Mrs.Nupit Munsean
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลหมูม่น

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
โทร. ๐๘๗-๒๓๖๘๘๕๙


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก