นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล
Miss.Supatra Muankul
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลหนองนาคำ, ตำบลหนองบัว

โทร. ๐๘๗-๖๑๒๕๘๐๕


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก