นายนพดล จันทร์เต็มดวง
Mr.Noppadon Juntermduang
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลสามพร้าว

โทร. ๐๙๗-๐๕๗๗๗๔๒


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก