นายชำนาญ ดลสมบูรณ์
Mr.Chamnarn Donsomboon
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลบ้านขาว

โทร. ๐๘๙-๕๗๒๑๐๕๑


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก