นางนงคราญ พิมพ์โคตร
Mrs.Nongkran Pimkhot
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลนากว้
างหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โทร. ๐๘๘-๕๖๒๓๓๘๓


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก