ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี

           สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2511 เดิมสังกัดกสิกรรม ซึ่งต่อมาปรับเป็น
กรมส่งเสริมการเกษตร มีที่ทำการอยู่ที่บ้านพักเกษตรจังหวัด ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

           จนถึงปี พ.ศ.2536 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้มีการสร้างสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในที่ดินสาธารณะติดกับพระตำหนักหนองประจักษ์ ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จึงได้ย้ายจากบ้านพักเกษตรจังหวัด ไปอยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี (หลังเดิม) ถนนธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จนถึงปี 2542

ภาพ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ปัจจุบัน

                 ต่อมาในปี พ.ศ.2543 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ไ้ด้ย้ายมาอยู่ที่ อาคารหน่วยป้องกัน กำจัดศัตรูพืชที่ 6 อุดรธานี ที่ กม.15 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี

                ปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 15 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

   
ภาพ ด้านในตัวอาคาร

ปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมเจดีย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 เบอร์โทรศัพท์ 042-245123
ย้ายมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

ทำเนียบเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.
1
นายสิงห์ทอง คลังชำนาญ
2511-2513
2
นายปรีชา ธนะธีระกุล
2513-2516
3
นายประนิตย์ ณ นครพนม
2516-2521
4
นายระดม ประโยชน์มี
2521 - 2523
5
นายหิรัญ ชนะวิรัตน์
2523 - 2525
6
นายณรงค์ ม่วงสุข
2525 - 2527
7
นายศรีมูล จิตตา
2527 - 2529
8
นายบุญเกียรติ รักษ์มณี
2529 - 2532
9
นายอนันต์ ศรีพันธุ์
2532 - 2536
10
นายสมัย สุริยกมล
2536 - 2538
11
นายประสาท ป้อมเชียงพิณ
2538 - 2542
12
นายบัญชา สุขาภิรมย์
2542 - 2546
13
นายชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน
2546 - 2547
14
นายเกษม รักสุจริต
2547 - 2550
15
นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
2550 - 2556
16
นายบัญชา สุขาภิรมย์
2556 - 2558
17
นางราตรี ขันพิมูล
2558 - 2559
18
นางจันจิรา สายรอด
2559 - 2561
19
นายสมพร เชาวลิต
2561 - 2562
20
นายสุนทร มีสิงห์
2562 - ปัจจุบัน

 

 

กลับหน้าหลัก