อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี โทรศัพท์ 042-245123, 098-1014564


นายสุนทร มีสิงห์
Mr.Suntorn Meesing

เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
โทร.098-1014564


 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มอารักขาพืช ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเดชทวี โสภาศรี
Mr.Dechtawee Sopasri
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ตำบลโคกสะอาด
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทร. 081-0491172


นางรวงทอง พิมพ์กา
Mrs.Ruangthong Pimkha
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลหนองไผ่
, ตำบลหนองขอนกว้าง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทร. 093-6545198,094-2759595


นางนงคราญ พิมพ์โคตร
Mrs.Nongkran Pimkhot
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ตำบลนากว้
างหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โทร. 088-5623383


นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล
Miss.Supatra Muankul
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลหนองนาคำ, ตำบลหนองบัว
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

โทร. 087-6125805


นางมรรษวรรณ ขุลีดี
Mrs.Matsawan Khuleedee
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 092-6525301

นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร
Miss.Wassana Sriphantabud
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ตำบล
หนองไฮ
โทร. 089-8628005

นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร
Miss.Nunhapatt Srismut
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลนาข่า

โทร. 099-4695151

นางยุพิน ทองมณี
Mrs.Yupin Thongmanee
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลหมูม่น

โทร. 081-2606844

นายถิรายุทธ์ เสือน้อย
Mr.Tirayut Suenoy
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ตำบลเชียงพิณ
โทร. 084-3181605

นางสาวประพาพร อ่อนสองชั้น
Miss.Prapaporn Onsongchan
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 089-4203173

นายชำนาญ ดลสมบูรณ์
Mr.Chamnarn Donsomboon
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลบ้านขาว
, ตำบลหมากแข้ง
โทร. 089-5721051

นางสาวณัฐนันท์ ศรีนพรัตน์
Miss.Nattanan Srinopparut
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำบนิคมสงเคราะห์,บ้านจั่น

โทร. 065-3242479

นายวัชรนนท์ ลาวตูม
Mr.Watcharanon Laotoom
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลนาดี, ตำบลบ้านเลื่อม

โทร. 090-3299989

นายนพดล จันทร์เต็มดวง
Mr.Noppadon Juntermduang
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลสามพร้าว

โทร. 097-0577742

นางสาวพลอยไพลิน ลาสา
Miss.Ploypilin Lasa
พนักงานทำความสะอาด
โทร.
080-7655889

นายธีระภรพัชร์ เนื่องโคตะ
Mr.Thiraphonphat Nueangkhota
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลเชียงยืน

โทร. 096-3565565

นายบุญเสริม พรจันทึก
Mr.Boonserm Pornjantue
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลบ้านตาด

โทร. 086-2330094
 

นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ
Miss.Preyaphorn Tunyachiangpin
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลโนนสูง

โทร. 095-3865635


นางสาวทัศนาธาร วงค์วาลเรือน
Miss.Tassanathan Wongwanruan
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลกุดสระ
โทร. 088-4141336

     

 

กลับหน้าหลัก